KuoHulab-hankkeen esteetön osallistuminen ja kommunikointi innovaatioalustan tavoitteena on ollut kokeilla ja pilotoida uudenlaisia tapoja parantaa kommunikaatiota kuntalaisten ja Kuopion kaupungin toimijoiden välillä. Opinnäytetyöni Laurea ammattikorkeakoulun tradenomi YAMK -opintoihin toimii yhtenä esimerkkinä kokeilusta, jolla kommunikaatiota parannetaan verkkopalveluiden saavutettavuuden kehittämisessä käyttäjäkeskeisen suunnittelun avulla.

Opinnäytetyöni aiheena on Kuopion kaupungin verkkosivujen saavutettavuuden kehittäminen käyttäjäkeskeisillä menetelmillä. Tavoitteena on ollut tutkia verkkosivujen saavutettavuutta ja esittää kehittämisehdotuksia, joilla saavutettavuutta voidaan parantaa. Saavutettavuuden tavoite on varmistaa, että verkkopalvelu toimii mahdollisimman monelle erilaiselle ihmiselle ja erilaisissa tilanteissa. Työni erityiseksi kohderyhmäksi valitsimme yhdessä kaupungin edustajien kanssa viittomakieliset kuurot ja näkövammaiset.

 

Kuvituskuva: Pixabay, Hans Braxmeier
Braillle-pistekirjoitusta. Kuvituskuva: Pixabay, Hans Braxmeier

Opinnäytetyössäni näihin ryhmiin kuuluvat käyttäjät pääsivät osallistumaan verkkosivujen saavutettavuuden testaamiseen ja kertomaan, miten verkkosivuja tulisi heidän näkökulmastaan kehittää. Opinnäytetyöni onkin myös malli siitä, miten kaupunki voi osallistaa erilaisia käyttäjiä digitaalisten palveluidensa kehittämiseen.

Suunnittelija, tutustu käyttäjiisi

David Platt (2016, 7) kiteyttää digitaalisen palvelun suunnittelun tärkeimmän ja hänen mukaansa ainoan tarvittavan periaatteen lauseeseen “Know thy user, for he is not thee.” Vapaasti suomennettuna ”Tunne käyttäjäsi, sillä sinä et ole käyttäjä”. Tällä Platt tarkoittaa sitä, että pyrittäessä suunnittelemaan toimivaa verkkopalvelua, suunnittelija ei voi yleistää omaa intuitiotaan ja arkikokemustaan toimivasta palvelusta koskemaan muita.

Platt tarkoittaa, että suunnittelijan on tunnettava verkkopalvelun oikeat käyttäjät, jotta palvelu voidaan suunnitella vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Digitaalisten palveluiden suunnittelussa käyttäjäkeskeinen suunnittelu (user-centerd design) on prosessi ja menetelmiä, joiden avulla suunnittelija oppii tuntemaan käyttäjiensä tarpeet ja toiveet ottamalla käyttäjät mukaan suunnittelun eri vaiheisiin (ks. esim. Lowdermilk 2013, 6-7). Opinnäytetyössäni sovellan käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteita ja menetelmiä kaupungin verkkosivujen saavutettavuuden kehittämiseen.

Käyttäjäkeskeinen suunnittelun menetelmät saavutettavuuden kehittämisessä

Käytin opinnäytetyössäni kolmea käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmää, joista kahdessa otin mukaan valittuihin käyttäjäryhmiin kuuluvia käyttäjiä. Käyttäjät osallistuivat verkkosivujen saavutettavuuden ja toimivuuden arvioimiseen, kehitettävien kohteiden tunnistamiseen, ja sain heiltä arvokasta tietoa heidän tarpeistaan ja toiveistaan verkkosivuille.

Rekrytoin yhteensä yhdeksän viittomakielistä kuuroa ja näkövammaista käyttäjää. Menetelmiksi valitsin käyttäjätestauksen ja haastattelun. Jotta voidaan esittää kehittämisehdotuksia, täytyy ensin selvittää, miten verkkosivut tällä hetkellä toimivat. Käyttäjätestauksessa verkkopalvelun todellisiin käyttäjäryhmiin kuuluvat henkilöt suorittavat verkkopalvelussa erilaisia tehtäviä. Käyttäjätestauksella saadaan tietoa siitä, miten verkkosivut toimivat aitoa käyttöä mahdollisimman hyvin vastaavissa tilanteissa. Käyttäjätestauksella sain arvokasta tietoa siitä, millaisia saavutettavuuteen liittyviä puutteita kaupungin verkkosivuilla on, ja mikä toimii hyvin.

Haastatteluissa sain käyttäjiltä tietoa heidän tavoistaan käyttää Internetiä sekä siitä, millaiset ratkaisut verkkosivuilla toimivat heille ja, millaisia toiveita heillä on kaupungin verkkosivuille. Näillä kahdella menetelmällä sekä WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeen avulla tekemälläni asiantuntija-arvioinnilla sain tietoa, jonka perusteella pystyin esittämään perusteltuja ehdotuksia kaupungin verkkosivujen saavutettavuuden kehittämiseksi.

Käyttäjät mukaan koko prosessiin

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu tarjoaa prosessin ja menetelmiä, joilla voidaan parantaa kommunikaatiota palveluiden kehittäjien ja käyttäjien välillä. Opinnäytetyöni on yksi esimerkki siitä, miten käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmillä voidaan osallistaa käyttäjiä digitaalisten palveluiden saavutettavuuden kehittämiseen. Opinnäytetyön tuloksena on konkreettisten verkkosivujen saavutettavuuden parantamiseen tähtäävien kehittämisehdotusten lisäksi myös dokumentoitu malli ja hyviä käytänteitä siitä, miten tämä voidaan tehdä.

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun tulisi kattaa koko digitaalisen palvelun suunnittelun ja kehittämisen prosessi. Opinnäytetyössäni sovellettiin käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta tulevia menetelmiä ja periaatteita, mutta kehittämisehdotusten toteuttaminen jää kaupungille. Seuraava vaihe prosessissa voisi olla ehdotusten toteuttamisen jälkeen uusi arviointi ja käyttäjätestaus, jotta voidaan selvittää, paraniko verkkosivujen saavutettavuus.

Opinnäytetyö valmistuu kesällä 2020.

Lähteet:

Lowdermilk, Travis 2013. User-Centered Design. A Developers Guide to Building User-Friendly Applications. Sebastopol: O’Reilly.

Platt, David 2016. The Joy of Ux. User Experience and Interactive Design for Developers. Boston: Addison-Wesley.

**

Hilla Mäkelä on koulutussuunnittelijana Humakissa sekä tradenomi YAMK -opiskelija (Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut) Laurea ammattikorkeakoulussa.